Home » Staff » Professor Emeritus Acad. Dr Nikola Konjević » Undergraduate students of Prof. Konjević

Undergraduate students of Prof. Konjević

1.R. Kobilarov,
Eksperimentalna studija organskog tečnog lasera,
PMF-Fizika, Univerzitet u Novomn Sadu (1974)

2. S. Ðurović,
Štarkovo širenje spektralnih linija vodonika Hα i Hß u plazmi,
PMF-Fizika, Univerzitet u Novomn Sadu (1974)

3. S.Koković,
Određivanje nekih karakteristika ugljendioksidnog lasera,
PMF-Fizika, Univerzitet u Novomn Sadu (1974)

4. Miroljub Koković,
Laserski kolorimetar,
PMF-Fizika, Univerzitet u Novomn Sadu (1974)

5. Milan Koković,
Štarkovo širenje spektralnih linija argona u plazmi,
PMF-Fizika, Univerzitet u Novomn Sadu (1975)

6. Đ. Jevtović,
Određivanje nekih karakteristika impulsnog tečnog lasera sa organskim bojama,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1976)

7. G.S. Petrović,
Procesi prenosa vibracione ekscjtacije u sudarima molekula CO sa molekulima CO, NO, N20,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1977)

8. Z.Lj. Petrović,
Primena trapiranja rezonantnog zračenja za izdvajanje izotopa u plazmi,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1978)

9. Z. Ikonić,
Jodni laser,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1980)

10. Z. Janevski,
Pasivna sinhronizacija modova kod Nd-YAG lasera,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1980)

11. D. Čanić,
Nd staklo laser sa pojačavačem,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1982)

12. Z. Brnabić,
Refrakcija svetlosti u plazmi luka,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1982)

13. M. Ivković,
Impulsni tečni laser sa organskom bojom,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1983)

14. D. Cvetković,
Određivanje indeksa prelamanja helijuma pomocu laserskog interferometra,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1989)

15. T. Verhovšek,
Laserski polarimetar,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1990)

16. I. Videnović,
Sagnac-ov interferometar,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1990)

17. N. Aleksić,
Spektroskopska dijagnostika gasnog pžnjenja u cilindričnoj diodi sa šupljom katodom u spoljašnjem magnetnom polju,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1995)

18. V. Zarubica,
Snimanje spektralnih karakteristika laserskih dioda,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1995)

19. G. Kolarević,
Istraživanje interakcije zračenja CO2 lasera sa nemetalima,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1996)

20. M. Rabasović
Merenje parametara laserski indukovane šlazme,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2001)

21. D. Milićević
Modifikovani semiempirijski i uprošćeni semiklasični proračuni širenja spektralnih linija jona u plazmi,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2002)

22. I. Koralt
Primena helijumovih spektralnih linija za dijagnostiku plazme
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2005)

23. M. Nikolić
Spektralne linije Fulcher-ove serije molekula vodonika za dijagnostiku mikrotalasno
Indukovane plazme,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2005)