Home » Staff » Professor Emeritus Acad. Dr Nikola Konjević » Master students of Prof. Konjević

Master students of Prof. Konjević

Master thesis

1. D. Radivojević,
Štarkovo širenje jonskih linija hlora u plazmi,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1971)

2. D. Hadžiomerspahić,
Štarkovo širenje i pomeraj spektralnih linija jedamput jonizovanih atoma zemno-alkalnih metala,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1973)

3. M.S Dimitrijević
Analiza Štarkovog širenja spektralnih linija argona,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1976)

4. M. Trtica,
Uticaj trećeg tela i karakteristike CO lasera tipa SC2/02,
PMF-Fizička hemija, Univerzitet u Beogradu (1979)

5. P. Vujković Cvijin,
Diferencijalna apsorpcija laserskog zračenja u atmosferi primena za daljinsku detekciju aero zagadenja,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1980)

6. R. Kobilarov,
Štarkovo širenje spektralnih linija supermultipleta np-nd (dubleti) jednostruko jonizovanog argona i kiseonika u plazmi,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1983)

7. N. Uzelac,
Štarkovo širenje spektralnih linija neutralnog helijuma u plazmi,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1985)

8. Z. Ljuboje,
Interakcija snažnog impulsnog laserskog zračenja na 10.6 μm sa bakarnim metama,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1986)

9. S. Jovićević,
Interakcija impulsnog laserskog zračenja sa bakarnom metom u prisustvu plazme,
PMF-Fizička hemija, Univerzitet u Beogradu (1989)

10. S. Mijović,
Vakuum ultraviolentna spektroskopija impulsnog pražnjenja u helijumu,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1989)

11. Lj. Vikor,
Interakcija laserskog zračenja sa plazmom ispred metalne mete,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1991)

12. M. Kuraica,
Spektroskopsko istraživanje tinjavog pražnjenja sa ravnom katodom,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1992)

13. M. Ivković,
Ispitivanje mogućnosti korišćenja pražnjenja sa šupljom katodom za pobudu molekularnih gasnih lasera,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1993)

14. I. Videnović,
Spektroskopsko istraživanje parametara abnormalnog pražnjenja od značaja za rad lasera sa metalnim parama,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1996)

15. G.Lj. Majstorović
Prostorna raspodela naseljenosti rotacionih nivoa molekularnog jona azota (B 2Σ+u) i  vibracionih nivoa molekula azota (C 3Πu ) u tinjavom pražnjenju.
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2000)

16. M. Gemišić,
Uticaj materijala ravne katode na intenzitet I oblik Lyman I Balmer alfa linije vodonika i deuterijuma u abnormalnom tinjavom pražnjenju,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2001)

17. B. Obradović,
Spektroskopska i laserska dijagnostika uticaja vodonika na raspršivanje materijala katode u električnom pražnjenju u azotu,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2001)

18. N.M. Šišović,
Anomalno širenje Balmerovih linija vodonika u električnom pražnjenju od značaja za rad lasera sa metalnim parama,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2005)

19. N. Cvetanović,
Anomalno Doplerovo širenje vodonikove Balmer alfa linije u abnormalnom tinjavom pražnjenju sa ravnom katodom,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2007)

Specialization thesis

1. G. Ðurić,
Primena laserskog refraktometra za merenje indeksa prelamanja tečnosti,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1990)