Home » Staff » Professor Emeritus Acad. Dr Nikola Konjević » Doctoral students of Prof. Konjević

Doctoral students of Prof. Konjević

1. J. Purić,
Ispitivanje Štarkovog širenja i pomeraja neutralnih atoma i jona u plazmi,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1972)

2. S. Popović,
Transportne osobine nelinearne plazme,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1977)

3. M.S. Dimitrijević,
Uticaj potencijala dugog dometa na Štarkovo širenje spektralnih linija plazme,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1978)

4. Lj. Istrefi,
Širenje spektralnih linija višestruko jonizovanih atoma u plazmi
PMF-Fizika, Univerzitet u Prištini (1981)

5. M. Orlov,
Primena lasera za detekciju visokotoksičnih organofosfarnih jedinjenja
Centar vojnotehničkih škola KOV JNA, Zagreb (1987)

6. N. Uzelac,
Širenje i pomeraj spektralnih linija atoma i jena inertnih gasova u slaboneidealnoj plazmi impulsnih bljeskalica,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1989)

7. D. Pantelić,
Primena tomografije za prostornu dijagnostiku transparentnih objekata i plazme,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1989)

8. S. Đurović,
Štarkovo širenje i pomeranje spektralnih linija neutralnih halogenih elenenata u plazmi stabilisanog električnog luka,
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1989)

9. R. Kobilarov,
Uticaj dinamike jona na oblik i pomeraj spektralnih linija u plazmi
PMF-Fizika, Univerzitet u Beogradu (1990)

10. Z. Mijatović,
Uticaj dinamike jona na oblik i pomeraj spektralnih linija atomskog helijuma, ugljenika u plazmi,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1995)

11. M. Kuraica,
Razvoj novih spektroskopskih metoda za dijagnostiku tinjavog pražnjenja,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1998)

12. B. Blagojević,
Širenje I pomeraj analognih spektralnih linija jona u plazmi duž izoelektronskog niza.
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1999)

13. M. Ivković
Optičke emisione spektroskopske tehnike dijagnostike gustine elektrona u niskotemperaturnoj plazmi,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2005)

14. G.Lj. Majstorović
Istraživanje interakcije pražnjenja sa zidom primenom anomalnog Doplerovog širenja Balmerovih linija vodonika,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2007)

15. N.M. Šišović
Spekroskopsko istraživanje interakcije električnog pražnjenja sa površimnom šuplje katode,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2012)

16. J. Jovović,
Razvoj spektroskopskih metoda za dijagnostiku niskotemperaturne plazme,
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu (2012)