Home » Collaborations » Projekat ON171014 – sažetak:

Projekat ON171014 – sažetak:

Rukovodilac projekta: S. Jovićević

Planirane aktivnosti na Projektu će se odvijati u nekoliko pravaca ali uvek sa ciljem da se razvije ili unapredi plazma dijagnostika pomoću Optičke Emisione Spektroskopije (OES). Naglasak će biti na korišćenju oblika i intenziteta spektralnih linija za određivanje parametara niskotemperaturnie plazme i gasnih pražnjenja kao što su elektronska gustina, temperatura elektrona i teških čestica, i parametara katodnog sloja i elementarnih procesa važnih za dijagnostiku gasnih pražnjenja. Pažnja će biti usmerena na izučavanje parametara Štarkovog širenja radi testiranja teorija i primena u dijagnostici plazme. Pored proučavanja oblika spektralnih linija, kada je to potrebno, određivaće se i njihove verovatnoće prelaza. Za ostvarivanje planiranih aktivnosti potrebno je napraviti nove izvore gasnih električnih pražnjenja i plazme ili poboljšati postojeće uređaje. Spektralna oblast posmatranja zračenja biće proširena od standardne (UV, VIS i NIR) na vakuum ultraljubičastu oblast. Predviđeno je i korišćenje apsorpcione spektroskopije pomoću diodnog lasera radi testiranja rezultata novih OES merenja. Očekuje se da rezultati dobijeni u okviru projekta poboljšaju OES dijagnostiku niskotemperaturne plazme i gasnih pražnjenja. Ovo se posebno odnosi na elektronsku koncentraciju, gasnu temperaturu i pojave vezane za katodni sloj, što je važno za kontrolu plazme u plazma tehnologijama i za konstrukciju različitih gasnih pražnjenja od značaja za analitičke primene, kontrolu životne sredine i nanotehnologije.